Wyjazd studyjny – Małopolska

Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie  Producentów Ekologicznych EKOŁAN organizuje wyjazd studyjny w ramach operacji pt.:

„Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym”.

Termin 05-08 września  2023r.

Miejsce: województwo małopolskie

Operacja polega na organizacji wyjazdu studyjnego dla 40 osób, podczas którego  przedstawione zostaną dobre praktyki w przetwórniach i gospodarstwach ekologicznych. Wyjazd studyjny zapewni uczestnikom  wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących: wzmacniania świadomości ekologicznej, bioróżnorodności i rolnictwa ekologicznego oraz  przyczyni się do kreowania postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich.

Cel operacji „Przykłady dobrych praktyk w przetwórstwie i rolnictwie ekologicznym” jest zgodny  zapisami dokumentów programowych (PROW 2014-2020) i obejmuje zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianę i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

Głównym zamierzeniem operacji będzie dostarczenie i upowszechnienie wiedzy na temat tworzenia sieci współpracy partnerskiej, co pozwoli na podejmowanie przez rolników decyzji o formie zorganizowanej współpracy lokalnych producentów ekologicznych. Operacja umożliwi i ułatwi współpracę i wymianę doświadczeń między uczestnikami wyjazdu, a rolnikami wizytowanych gospodarstw i przetwórni. Realizacja operacji zwiększy udział zainteresowanych stron we wdrażaniu wspólnych inicjatyw lokalnych i innowacji na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, z  naciskiem na rozwój rolnictwa ekologicznego w naszym województwie. Realizacja działania ma potencjał by przyczynić się do rozwoju współpracy regionalnej i budowania partnerskich relacji ze społecznością lokalną. Wyjazd studyjny to poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań  technologicznych w ekologicznej  produkcji z dużym naciskiem na praktyki pro-środowiskowe, jak wzmacnianie ekosystemów poprzez ochronę gleby przed erozją i utratą jej żyzności, ochronę wód oraz powietrza.

W załączeniu:

informacja na stronę

program

8 sierpnia, 2023Odnośnik bezpośredni